VINAAI cung cấp phần mềm phần mềm xử lý chồng chéo, phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch và xử lý chồng chéo, phần mềm thanh tra kiểm tra doanh nghiệp trong ngành thanh tra cho các tỉnh thành.

Phần mềm được xây dựng dựa trên chỉ thị 16 của TTCP. Phần mềm giúp cho việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp được chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra cấp tỉnh, cấp sở, cấp huyện với nhau. Đảm bảo không có sự chồng chéo trong việc lập kế hoạch, đảm bảo mỗi năm doanh nghiệp chỉ tiếp một đoàn thanh tra. 

Ngoài ra phần mềm cũng cho phép các cơ quan thanh tra phối hợp với nhau để cùng lên kế hoạch thanh tra cho một đối tượng doanh nghiệp nào đó.

Chức năng tổng thể của phần mềm xử lý hỗ trợ lập kế hoạch và xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp gồm có các modules chính sau đây:

1. Cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

i. Dữ liệu về doanh nghiệp:

-       Dữ liệu về thông tin doanh nghiệp:

o   Tên doanh nghiệp

o   Mã số thuế

o   Địa chỉ

o   Số tài khoản, ngân hàng, chi nhánh

o   Tên giao dịch

o   Giấy phép đăng ký kinh doanh, ngày cấp

o   Ngày hoạt động

o   Điện thoại, Fax

o   Website, Email (nếu có)

o   Giám đốc / Người đại diện pháp luật

o   Tình trạng doanh nghiệp: Đang hoạt động / Tạm dừng hoạt động / Dừng hoạt động

o   Loại hình doanh nghiệp

ii. Dữ liệu danh bạ ngành, nghề kinh doanh:

-       Tên ngành, nghề kinh doanh

-       Mã ngành, nghề kinh doanh

-       Loại hình doanh nghiệp

iii. Dữ liệu lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp:

-       Tên doanh nghiệp

-       Mã số thuế

-       Tên ngành, nghề kinh doanh

-       Mã ngành, nghề kinh doanh

 
2. Cơ sở dữ liệu về kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
 
i. Dữ liệu về kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp:
 
-       Năm thanh tra
 
-       Nội dung thanh tra
 
-       Đối tượng thanh tra (Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh)
 
-       Lĩnh vực thanh tra
 
-       Phạm vi thanh tra
 
-       Đơn vị phối hợp
 
-       Thời gian tiến hành
 
-       Các trường dữ liệu có liên quan khác trong quá trình khảo sát thực tế…
 
ii. Dữ liệu về kết quả thanh tra:
 
-       Đối tượng đã thanh tra
 
-       Kết luận thanh tra
 
-       Đánh giá và các hướng xử lý tiếp theo
 
-       Các kiến nghị (nếu có)
 
 
3. Chức năng rà soát chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
 
i. Cung cấp công cụ hỗ trợ việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm
 
-       Hỗ trợ việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra
 
-       Theo dõi, giám sát kế hoạch thực hiện
 
-       Cảnh báo sai phạm trong việc thanh tra
 
ii. Cung cấp công cụ xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp
 
-       Chồng chéo về nội dung trong hoạt động của các cơ quan thanh tra
 
-       Chồng chéo về phạm vi trong hoạt động của các cơ quan thanh tra
 
-       Chồng chéo về các hoạt động kiểm toán
 
iii. Công khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra
 
iv. Cung cấp các công cụ thống kê báo cáo về tình hình tranh tra, kiểm tra
 
-       Thống kê, báo cáo việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra
 
-       Thống kê, báo cáo việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, các kết luận và phương án xử lý tiếp theo sau khi thanh tra, kiểm tra
 
-       Thống kê, báo cáo trùng lắp, chồng chéo
 
-       Thống kế, báo cáo nhận ký thanh tra qua các năm, các thời kỳ
 
-       Chia sẽ dữ liệu thanh tra, kiểm tra