Phần mềm kê khai tài sản hỗ trợ công tác xác minh tài sản, thu nhập gồm có các chức năng chính sau đây:

- Số hóa được quy trình kiểm soát thủ tục kê khai và công khai tài sản, thu nhập.

- Cung cấp tài khoản cho từng cá nhân có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập truy cập vào hệ thống để cập nhật các thông tin cá nhân và thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Việc này không những giúp cho chủ thể thực hiện nghĩa vụ kê khai thuận tiện hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình mà còn giúp cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực này dễ dàng quản lý, theo dõi dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập, giảm việc thực hiện thủ công bằng tay, nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, giảm thời gian, giảm chi phí.

- Chức năng hỗ trợ lập kế hoạch xác mình tài sản, thu nhập bằng cách sử dụng thuật toán, lựa chọn ngẫu nhiên số cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành xác minh tối thiểu bằng 20% số cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát của mình. Đồng thời, hỗ trợ lựa chọn số lượng người để xác minh ngẫu nhiên đảm bảo tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm tại mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác minh, trong đó có ít nhất 01 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

- Công cụ báo cáo liên quan đến kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; Báo cáo thống kê việc kiểm tra tài sản thu nhập theo từng thời điểm yêu cầu.