Các chức năng chính của phần mềm lập kế hoạch và xử lý chống chéo trong ngành thanh tra:

1. Cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

i. Dữ liệu về doanh nghiệp:

-       Dữ liệu về thông tin doanh nghiệp:

o   Tên doanh nghiệp

o   Mã số thuế

o   Địa chỉ

o   Số tài khoản, ngân hàng, chi nhánh

o   Tên giao dịch

o   Giấy phép đăng ký kinh doanh, ngày cấp

o   Ngày hoạt động

o   Điện thoại, Fax

o   Website, Email (nếu có)

o   Giám đốc / Người đại diện pháp luật

o   Tình trạng doanh nghiệp: Đang hoạt động / Tạm dừng hoạt động / Dừng hoạt động

o   Loại hình doanh nghiệp

ii. Dữ liệu danh bạ ngành, nghề kinh doanh:

-       Tên ngành, nghề kinh doanh

-       Mã ngành, nghề kinh doanh

-       Loại hình doanh nghiệp

iii. Dữ liệu lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp:

-       Tên doanh nghiệp

-       Mã số thuế

-       Tên ngành, nghề kinh doanh

-       Mã ngành, nghề kinh doanh


2. Cơ sở dữ liệu về kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

i. Dữ liệu về kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp:

-       Năm thanh tra

-       Nội dung thanh tra

-       Đối tượng thanh tra (Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh)

-       Lĩnh vực thanh tra

-       Phạm vi thanh tra

-       Đơn vị phối hợp

-       Thời gian tiến hành

-       Các trường dữ liệu có liên quan khác trong quá trình khảo sát thực tế…

ii. Dữ liệu về kết quả thanh tra:

-       Đối tượng đã thanh tra

-       Kết luận thanh tra

-       Đánh giá và các hướng xử lý tiếp theo

-       Các kiến nghị (nếu có)

 

3. Phần mềm rà soát chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

i. Cung cấp công cụ hỗ trợ việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm

-       Hỗ trợ việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra

-       Theo dõi, giám sát kế hoạch thực hiện

-       Cảnh báo sai phạm trong việc thanh tra

ii. Cung cấp công cụ xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

-       Chồng chéo về nội dung trong hoạt động của các cơ quan thanh tra

-       Chồng chéo về phạm vi trong hoạt động của các cơ quan thanh tra

-       Chồng chéo về các hoạt động kiểm toán

iii. Công khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra

iv. Cung cấp các công cụ thống kê báo cáo về tình hình tranh tra, kiểm tra

-       Thống kê, báo cáo việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra

-       Thống kê, báo cáo việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, các kết luận và phương án xử lý tiếp theo sau khi thanh tra, kiểm tra

-       Thống kê, báo cáo trùng lắp, chồng chéo

-       Thống kế, báo cáo nhận ký thanh tra qua các năm, các thời kỳ

-       Chia sẽ dữ liệu thanh tra, kiểm tra