Tích hợp hệ thống thông tin

 

Công ty Cổ phần Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam (VINAAI) cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống cho doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước, từ cơ sở dữ liệu đến các thiết bị thông minh, thiết bị điều khiển tự động.

Các hệ thống công nghệ riêng lẻ, dữ liệu không đồng nhất, không liên kết được với nhau sẽ làm cho doanh nghiệp đánh mất khả năng quản trị một cách toàn diện. Doanh nghiệp sẽ mất nhiều thời gian để tổng hợp và không hiệu quả trong việc đưa ra các báo cáo quản trị mang tính thời gian thực.

VINAAI cung cấp dịch vụ tư vấn và tích hợp các hệ thống riêng lẻ thành một khối thống nhất. Giúp doanh nghiệp khai thác được nguồn dữ liệu tập trung mà không phải tốn quá nhiều chi phí và thời gian phát triển hệ thống mới.